Vážení zákazníci a příznivci zoo! Dodací doba našeho e-shopu je dle Všeobecných obchodních podmínek 20 dnů. Snažíme se ale Vaše objednávky vyřizovat co nejrychleji, obvykle se k Vám tedy dostanou za 7– 10 pracovních dnů. 

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

se sídlem: Pod Vinicemi 928/9, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 00377015

DIČ: CZ00377015

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 33

e-mail: zoo@plzen.eu

telefon: 378 038 325

web: www.zooplzen.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek https://eshop.zooplzen.cz (dále jen „web“).

 

 1. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

 1. Tyto OP a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a jeho cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží na webu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webu.

 

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

 1. Na webu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 1. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

 1. Kupující má možnost provést objednávku vyplněním objednávkového formuláře na webu.

 

 1. Při zadání objednávky si kupující vybere zboží a počet kusů, které vloží do elektronického nákupního košíku, způsob platby za zboží a způsob doručení zboží.

 

 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito OP.

 

 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické, přičemž okamžikem jeho doručení dochází k uzavření kupní smlouvy.

 

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, má právo zaslat kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto OP.

 

 1. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku pouze do okamžiku uzavření kupní smlouvy dle čl. III odst. 5. těchto OP, a to výhradně prostřednictvím e-mailu prodávajícího uvedeného v těchto OP, popř. doporučeným dopisem.

 

 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 0294609347/0300 vedený u Československá obchodní banka, a.s.
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží.

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

 1. Zboží je kupujícímu dodáno buďto na adresu určenou kupujícím v objednávce, nebo osobním odběrem v provozovně prodávajícího. V případě, že si kupující objednal Dárkový poukaz pro zvíře, je mu poukaz poslán v elektronické podobě E-mailem na E-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Volbu způsobu dodání provádí kupující během objednávání zboží, přičemž po uzavření kupní smlouvy již tuto volbu nelze měnit.

 

 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (tzv. expresní dodání zboží), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, který v případě osobního odběru zboží předá kupujícímu společně se zbožím, resp. v případě zaslání zboží na dobírku přiloží daňový doklad k zásilce zboží.

 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však okamžikem převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží zpravidla do 20 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k prodloužení této lhůty o dalších 5 pracovních dnů, přičemž takové prodloužení dodací lhůty není považováno za podstatné porušení kupní smlouvy. Nedodá-li však prodávající kupujícímu zboží ani v takto prodloužené dodací lhůtě, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

V.

Osoba spotřebitele, poučení o právu odstoupit od smlouvy

 1. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, který je podnikatelem. Kupující jako spotřebitel pak svá práva z uzavřené smlouvy či práva z vadného plnění uplatňuje vždy u prodávajícího.

 

 1. Kupující má jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující jakožto spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v ust.
  1837 OZ.

 

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen odeslat kupujícímu nejpozději poslední den lhůty prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

 1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy dostupný na webu prodávajícího, který tvoří přílohu těchto OP. Odstoupení od smlouvy zašle kupující prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, nebo na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v těchto OP. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení prodávajícímu.

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy. Kupující pak nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 

 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím nevzniknou další náklady.

 

 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než dojde k vrácení zboží

 

 

 1. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, rovněž v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob či nedostupnosti zboží. Prodávající pak bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho obdržel na základě kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je obdržel.

 

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak má vlastnosti obvyklé,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění pak kupujícímu nenáleží, věděl-li před převzetím zboží, že má vadu, a stejně tak způsobil-li vadu zboží kupující.

 

 1. V případě výskytu vady může kupující uplatnit vady, tj. zboží reklamovat a:
 • požadovat odstranění vady dodáním chybějící věci nebo dodáním nové věci,
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • při větším počtu vad zboží.

 

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli své označené provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

 1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 1. Způsob vyřízení reklamace si zvolí kupující nejpozději při oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu již následně kupující není oprávněn měnit, ledaže s tím prodávající souhlasí.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117
  a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VII.

Doručování

 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

 1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto OP, popř. do jeho sídla. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, popř. na adresu jeho bydliště.

 

VIII.

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

IX.

Zpracování osobních údajů

 

 1. Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky.

 

 1. Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit,

 

 1. Prodávající uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,

 

 1. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e- mail prodávajícího.

 

 1. Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

 1. Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

 1. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

 1. Prodávající je oprávněn podmínky zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 1. Všechna práva k webu prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webových stránek prodávajícího používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 1. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

 1. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2020